vue2.0 自定义日期时间过滤器

发布于 2019-11-06 作者 风铃 165次 浏览 版块 前端

这篇文章主要为大家详细介绍了vue2.0 自定义日期时间过滤器,具有一定的参考价值,可以用来参考一下。

 

方法一:

 

代码如下:


  // template
  {{a | data}}
  //script
  data:{
   a: Date.now()
  }
  filters: {
   data:function (input) {
    var d = new Date(input);
    var year = d.getFullYear();
    var month = d.getMonth() + 1;
    var day = d.getDate() <10 ? '0' + d.getDate() : '' + d.getDate();
    var hour = d.getHours();
    var minutes = d.getMinutes();
    var seconds = d.getSeconds();
    return year+ '-' + month + '-' + day + ' ' + hour + ':' + minutes + ':' + seconds;
   }

 

方法二: 正则

 

代码如下:


  // template
  {{date | formatDate}}
  //script
  import {formatDate} from '../../common/js/date'
  filters: {
   formatDate (time) {
   let date = new Date(time)
   return formatDate(date, 'yyyy-MM-dd hh:mm')
   }
  }

代码如下:


  //date.js
  export function formatDate (date, fmt) {
   if (/(y+)/.test(fmt)) {
   fmt = fmt.replace(RegExp.$1, (date.getFullYear() + '').substr(4 - RegExp.$1.length))
   }
   let o = {
   'M+': date.getMonth() + 1,
   'd+': date.getDate(),
   'h+': date.getHours(),
   'm+': date.getMinutes(),
   's+': date.getSeconds()
   }
   for (let k in o) {
   if (new RegExp(`(${k})`).test(fmt)) {
    let str = o[k] + ''
    fmt = fmt.replace(RegExp.$1, (RegExp.$1.length === 1) ? str : padLeftZero(str))
   }
   }
   return fmt
  }
  function padLeftZero (str) {
   return ('00' + str).substr(str.length)
  }
收藏
暂无回复